+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

„Deponija“ d.o.o. Podgorica, osnovano je odlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice broj 01 – 030/06-9977 od 27.12.2006. godine i upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 02.04.2007.godine pod registarskim brojem 5 – 0367290 / 001.

Osnivačkim aktom ovom Društvu povjereni su poslovi: izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina a koji poslovi su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

Decenijama (skoro 50 godina) komunalni i druge vrste opasnog i neopasnog otpada, kao što su: medicinski, veterinarski, životinjski, vojni otpad, kućanski aparati, olupine automobila, gume, građevinski šut i dr., nekontrolisano su odlagani kao neselektirani otpad na lokaciji „Livade“ (Ćemovsko polje) u Podgorici, a što je predstavljalo jedan od najvećih komunalnih i ekoloških problema Glavnog grada.

Takvim nekontrolisanim odlaganjem neselektiranog otpada na lokalitetu „Livade“ stvoreno je smetlište koje je zauzelo prostor od oko 574.000 m² i predstavljalo je potencijalno opasnog zagađivača vazduha, podzemnih voda i zemljišta.

Shvatajući značaj ovog ekološkog problema nekadašnje Javno komunalno preduzeće je krajem 2001.god. započelo sa aktivnostima na njegovom rješavanju, u čemu je dobilo punu podršku od strane rukovodstva Opštine Podgorica.

Ideja je bila da se postojeće stanje na smetlištu sanira u skladu sa direktivama EU o otpadu i istovremeno izgradi savremena sanitarna deponija za potrebe budućeg odlaganja i zbrinjavanja ČKO u Podgorici. Glavnim projektom sanacije, uređenja i izgradnje deponije komunalnog otpada na lokalitetu „Livade“ planirana je fazna izgradnja sanitarne deponije sa izgradnjom šest sanitarnih kada kapaciteta od po 480.000m³. Zvanično sa izvođenjem radova na realizaciji I faze Projekta otpočelo se u februaru 2006.godine.
Kroz realizaciju I faze Projekta izgrađene su dvije sanitarne kade kapaciteta od po 480.000 m³, sa pratećim objektima, infrastrukturnim sadržajima i opremom (projekat prijemnog punkta, kamionska vaga, kada za pranje točkova, trafostanica, bunar za tehničku vodu i dr.)

Nakon izvršene predselekcije i selekcije raznih vrsta otpada koji ne pripadaju kategoriji komunalnog otpada ( automobilskih olupina, guma, kućanskih aparata, građevinskog šuta i dr.), u prvoj sanitarnoj kadi zbrinuto je oko 310.000 m³ starog komunalnog otpada sa ovog lokaliteta čime je uspješno završena sanacija lokaliteta „Livade“ koji obuhvata površinu od oko 57 ha.

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

U 2009.g. „Deponija“ je započela sa realizacijom projekta izgradnje Regionalnog reciklažnog centra na lokaciji deponije „Livade“. Zvanično, radovi na izgradnji ovog kapitalnog objekta otpočeli su 20. oktobra 2009.godine.