+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Društvom upravlja Osnivač, Skupština Glavnog grada, na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom o osnivanju i Statutom „Deponija“ d.o.o. Podgorica. Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor. Odbor direktora je organ upravljanja Društva, dok je Izvršni direktor organ rukovođenja Društva.

Izvršni direktor Društva je dipl.ecc Arsenije Boljević

Odbor direktora „Deponija“ d.o.o. čine:

Milanka Otović - Predsjednik
Anton Koljčević - Član
Nikolina Mirotić - Član
Jovan Đurišić - Član
Lazar Martinović - Član

 

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva, su Sektori i to:

Sektor za tehničko operativne poslove
Sektor za ekonomsko pravne poslove

 

Sektor za tehničko operativne poslove obavlja tehničke, operativne i druge poslove u okviru koga su organizovane radne jedinice i služba i to:

RJ „Održavanje deponije“
RJ „Reciklaža sekundarnih sirovina“
Služba za tehničku pripremu, programiranje i razvoj

 

U sektoru za ekonomsko pravne poslove obavljaju se ekonomski, pravni i drugi zajednički poslovi, a Sektor je organizovan kao:
Služba za ekonomsko - finansijske poslove i marketing
Služba za pravne i opšte poslove
Služba za poslove obezbjeđenja