"Deponija" d.o.o. Podgorica

Osnovana 2006. godine

Zaštita životne sredine

Trajno bezbjedno deponovanje otpada

81000 tona otpada

Prihvati i tretira na godišnjem nivou

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

O NAMA

Deponija d.o.o. bavi se poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina.

DEPONIJA LIVADE

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

REGIONALNI RECIKLAŽNI CENTAR

Regionalni reciklažni centar izgrađen je kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina ( kartona, papira, plastike, metala, guma i dr.).

POGON ZA OBRADU VOZILA VAN UPOTREBE

U okviru Regionalnog reciklažnog centra na deponiji „Livade“ u Podgorici izgrađen je Pogon za tretman vozila van upotrebe koji posjeduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada.

Iso9001
cisk sertifikat
Iso14001
Excellent
100 najvećih