„Deponija“ d.o.o. Podgorica, osnovano je odlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice broj 01 – 030/06-9977 od 27.12.2006. godine i upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 02.04.2007.godine pod registarskim brojem 5 – 0367290 / 001.

Osnivačkim aktom ovom Društvu povjereni su poslovi: izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina a koji poslovi su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

Decenijama (skoro 50 godina) komunalni i druge vrste opasnog i neopasnog otpada, kao što su: medicinski, veterinarski, životinjski, vojni otpad, kućanski aparati, olupine automobila, gume, građevinski šut i dr., nekontrolisano su odlagani kao neselektirani otpad na lokaciji „Livade“ (Ćemovsko polje) u Podgorici, a što je predstavljalo jedan od najvećih komunalnih i ekoloških problema Glavnog grada.

Takvim nekontrolisanim odlaganjem neselektiranog otpada na lokalitetu „Livade“ stvoreno je smetlište koje je zauzelo prostor od oko 574.000 m² i predstavljalo je potencijalno opasnog zagađivača vazduha, podzemnih voda i zemljišta.

Shvatajući značaj ovog ekološkog problema nekadašnje Javno komunalno preduzeće je krajem 2001.god. započelo sa aktivnostima na njegovom rješavanju, u čemu je dobilo punu podršku od strane rukovodstva Opštine Podgorica.

Ideja je bila da se postojeće stanje na smetlištu sanira u skladu sa direktivama EU o otpadu i istovremeno izgradi savremena sanitarna deponija za potrebe budućeg odlaganja i zbrinjavanja ČKO u Podgorici. Glavnim projektom sanacije, uređenja i izgradnje deponije komunalnog otpada na lokalitetu „Livade“ planirana je fazna izgradnja sanitarne deponije sa izgradnjom šest sanitarnih kada kapaciteta od po 480.000m³. Zvanično sa izvođenjem radova na realizaciji I faze Projekta otpočelo se u februaru 2006.godine.

Kroz realizaciju I faze Projekta izgrađene su dvije sanitarne kade kapaciteta od po 480.000 m³, sa pratećim objektima, infrastrukturnim sadržajima i opremom (projekat prijemnog punkta, kamionska vaga, kada za pranje točkova, trafostanica, bunar za tehničku vodu i dr.)

Nakon izvršene predselekcije i selekcije raznih vrsta otpada koji ne pripadaju kategoriji komunalnog otpada ( automobilskih olupina, guma, kućanskih aparata, građevinskog šuta i dr.), u prvoj sanitarnoj kadi zbrinuto je oko 310.000 m³ starog komunalnog otpada sa ovog lokaliteta čime je uspješno završena sanacija lokaliteta „Livade“ koji obuhvata površinu od oko 57 ha.