„Deponija“ d.o.o. Podgorica, osnovano je odlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice broj 01 – 030/06-9977 od 27.12.2006. godine i upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 02.04.2007.godine pod registarskim brojem 5 – 0367290 / 001.

Osnivačkim aktom ovom Društvu povjereni su poslovi: izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina a koji poslovi su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.