Pozitivni pomaci na svim poljima rada Radne jedinice

Radna jedinica za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala obavlja poslove prikupljanja ambalažnog materijala od fizičkih i pravnih lica. Radna jedinica sortira, balira i odlaže na za to predviđeno mjesto.
Prošla godina je bila po mnogo čemu značajna za ovu Radnu jedinicu. Izvršili smo uvećanje voznog parka tako da ova Radna jedinica sada ima na raspolaganju 2 kamiona, 2 kombija i 2 viljuškara. Prošle godine je nabavljena i savremena vertikalna presa koja će uveliko doprinijeti lakšem i bržem obavljanju redovnih aktivnosti oko baliranja ambalažnog materijala. Imajući u vidu težak posao koji obavljaju zaposleni iz ove Radne jedinice, izvšena je izgradnja objekta koji služi za smještaj vagara i pomoćnih radnika u trenucima odmora i pauze. Izvršena je i adaptacija zidnih površina sa unutrašnje strane Hangara 1 u kome se obavlja najveći dio aktivnosti ove Radne jedinice. Instaliran je sistem za tjeranje ptica kako bi rad zaposlenih bio ugodniji. U cilju unapređenja razvrstavanja raznih vrsta plastike izgradili smo više otvorenih bokseva.
Deponija d.o.o. poklanja veliku pažnju saradnji sa mnogim institucijama od kojih preuzimamo ambalažni materijal, sa ili bez nadoknade, te na taj način širimo svijest o potrebi reciklaže ambalažnog materijala.
Kada je riječ o preuzimanju materijala bez nadoknade ostvarili smo saradnju sa mnogim sekretarijatima, ministrastvima, bankama, školama, institutima, NVO organizacijama itd. i trenutno sarađujemo sa njih 58.
Ova saradnja se odrazila i na rezultat za 2022 godinu tako da imamo povećanja kada je u pitanju ukupna doprema materijala, doprema materijala bez nadoknade kao i uništenje papira, kao usluga koju pružamo pravnim licima kada je u pitanju uništenje dokumentacije na profesionalnom šrederu.