Na osnovu Odluke Odbora direktora o raspisivanju oglasa, Komisija za rješavanje stambenih poteba zaposlenih u „Deponija d.o.o.“ je dana 18.01.2021. godine raspisala Oglas za rješavanje stambenih potreba kupovinom stana pod povoljnim uslovima.

Zahtjevi sa dokumentacijom se podnose na jedinstvenom obrascu na arhivi Društva, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Komisija za rješavanje stambenih potreba-prijava na oglas“, ulica Španskih boraca bb. , svakog radnog dana od 07 do 15 sati, zaključno sa 02.02.2021. godine.

Obrazac zahtjeva za rješavanje stambene potrebe