Regionalni reciklažni centar izgrađen je kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina ( kartona, papira, plastike, metala, guma i dr.). Ovaj Pogon zvanično je pušten u probni rad 16 avgusta 2010. godine, a predviđeno je da ima kapacitet do 90.000 tona godišnje.

Izgradnja savremenog reciklažnog centra na deponiji „Livade“ u Podgorici, u funkciji je same sanitarne deponije, što u potpunosti korenspondira sa Strateškim master planom upravljanja otpadom na državnom nivou, što je i propisano direktivama EU iz ove oblasti.

Izgradnja ovog postrojenja doprinijela je podizanju nivoa zaštite životne sredine, a reciklažom neselektiranog komunalnog otpada znatno se smanjila količina otpada koje se deponuje u sanitarnim kadama i time produžava njihov vijek trajanja. Izdvajanjem sekundarnih sirovina (kartona, plastike, pet boca, crnih i obojenih metala i dr.) stvorene su mogućnost njihove ekonomske valorizacije. Izgradnja reciklažnog centra čija je vrijednost 4.981.740,77€ finansirana je iz španskog FAD kredita.

Neselektirani komunalni otpad iz Glavnog grada, na deponiju „Livade“ doprema se specijalnim vozilima za te namjene. Vozila, nakon identifikacije, na prostor deponije ulaze kroz elektronsku kapiju. Potom se upućuju na elektronsku vagu gdje se vrši mjerenje vozila sa komunalnim otpadom. Poslije mjerenja, vozilo napušta taj prostor i upućuje se u Reciklažni centar. Na prostoru Reciklažnog centra vozilo istovara neselektirani komunalni otpad na plato namijenjen za odlaganje otpada ili direktno u bunker-silos. Vozilo dobija prijemnicu o količini prihvaćenog otpada koji će se reciklirati u RC.

Čitav pogon je podjeljen u pet različitih zona. Svaka zona ima svoj elektro ormar preko kojih se vrši transfer signala sa pojedinih uređaja ka glavnom CPU (central processor unit) koji se nalazi u kontrolnoj kabini. Pored toga, svaka zona je zaštićena sopstvenim sistemom za kontrolu zategnutosti. Ovaj sistem podrazumjeva mogućnost povlačenja (okidanja) sigurnosnog prekidača putem žile, ukoliko operater na bilo kojem mjestu primijeti neku nepravilnost u radu opreme ili ljudstva.

Sa HMI (human machine interface) uređajem, lociranim u glavnom ormaru, operator prati i reguliše čitav sistem tj. pogon. Sve potrebne pogonske informacije se prikazuju na ovom uređaju a njihovo prelistavanje se jednostavno vrši pritiskom na određene ikone. Pogon može da radi u automatskom i ručnom režimu rada što zavisi od potreba u tom trenutku. Ručni režim rada se koristi kada se vrše neke probe opreme, remonti ili čišćenje i tada je moguće nezavisno od ostale opreme pokrenuti dio pogona.

Automatski režim rada podrazumjeva uključene sve tri prese i zatvoren sistem kontrole zategnutosti žila za okidanje sigurnosnih prekidača. Pogon se pokreće i zaustavlja po već unaprijed isprogramiranom redosledu koji ustvari prati tehnološki tok rada pogona. Potrebno je naglasiti da se prilikom startovanja pogona najprije uključuju uređaji koji su na kraju tehnološkog niza, dok, prilikom gašenja pogona, najprije se isključuju uređaji koji su na početku tehnološkog niza.

U primarnoj klimatizovanoj kabini ima osam radnih mjesta (po četiri sa svake strane transportne trake) i u njoj se vrši izdvajanje guma, kabastih komada, tekstila, stakla i kartona.

  • Na prvom radnom mjestu vrši se izdvajanje guma i gumeno-tehničkih roba. Guma se kroz lijevak ubacuje u šreder i nakon drobljenja pada u kontejner.
  • Drugo radno mjesto služi za izdvajanje kabastih komada, kao i djelova tekstila. Ovi materijali se ubacuju u lijevak, a iz njega padaju u kontejner.
  • Na trećem radnom mjestu vrši se selektiranje stakla. Staklo se ubacuje u lijevak iz kojeg slobodnim padom ide u kontejner.
  • Četvrto radno mjesto služi za izdvajanje kartona koji se ubacuje u lijevak, iz kojeg slobodnim padom pada na posebno ograđeni plato za odlaganje kartona.

Odvojeni kabasti materijali, osim velike kartonske ambalaže, transportuju se posebnim vozilom na određena mjesta.

Nakon izvršene selekcije u primarnoj kabini, preostali komunalni otpad se posebnom trakom transportuje do perforiranog rotacionog bubnja TROMMEL-a, gdje se odvajaju dvije faze. U unutrašnju konstrukciju TROMMEL-a ugrađene su čelične kuke-bodlje čiji je zadatak da izvrše kvalitetno otvaranje kesa, vreća i dr. Njihovim otvaranjem komunalni otpad se razdvaja na dvije faze po veličini čestica – manjim i većim od 90mm.

Materijali sa veličinom čestica manjim od 90mm transportnom trakom idu na sistem za odvajanje fero metala gdje prolaze kroz magnetni separator koji odvaja fero metale od ostatka materijala. Metalni fero materijali, izdvojeni na permanentnom magnetnom separatoru, transportuju se do prese na kojoj se dobija presovani i balirani materijal. Preostali materijal se transportuje do prese za baliranje organskog otpada ili u kontejnere za rasuti materijal.

Komunalni otpad veličina većih od 90mm se transportnom trakom prebacuje u sekundarnu klimatizovanu kabinu u kojoj ima deset radnih mjesta (po 5 sa svake strane pokretne trake). U njoj se vrši sortiranje i izdvajanje PET ambalaže, plastičnih kesa, raznih vrsta plastike i papira.

Sortiranje materijala vrši se ručno. Izdvojeni materijali se ubacuju u lijevak i slobodnim padom idu u koš, a dalje se pokretnom trakom transportuju do višenamjenske prese.

Višenamjenska presa služi za presovanje selektiranog – izdvojenog materijala iz komunalnog otpada (raznih vrsta plastike, PET ambalaža, papira i kartona).

Presa za metale služi za presovanje ferometala i aluminijumskih limenki.Balirani i presovani selektirani materijali sa višenamjenske, i prese za metale, transportuju se u skladišta (magacine). Ostatak organskog materijala prenosi se transportnom trakom na presu za organski otpad ili se lageruje u kontejnere. Ovakva tehnologija stvara uštedu troškova transporta organskog materijala vozilima unutar hale.

U Pogonu za reciklažu ČKO selektira se, presuje i balira više vrsta sekundarnih sirovina. To su: karton, papir, novine, razne vrste plastike, PET ambalaža, aluminijum i željezo. Reciklirani materijali se iz Regionalnog reciklaznog centra dalje prometuju na tržištu ovih sirovina. Cijene kartona i papira formirane su u skladu sa standardima CEPI-a i mjesečno se usklađuju sa kretanjem ovih roba na evropskoj berzi. Cijene za promet ostalih sirovina takođe su određene i usaglasene sa cijenama na evropskoj berzi.