Odjeljenje za deponovanje komunalnog otpada

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad. Komunalni otpad dobijamo i iz novoformirane opštine Tuzi.

Više decenija, komunalni i druge vrste opasnog i neopasnog otpada, kao što su: medicinski, veterinarski, životinjski, vojni otpad, kućanski aparati, olupine automobila, gume, građevinski šut i dr., nekontrolisano su odlagani kao neselektirani otpad na lokaciji „Livade“ (Ćemovsko polje) u Podgorici, a što je predstavljalo jedan od najvećih komunalnih i ekoloških problema Glavnog grada.

Takvim nekontrolisanim odlaganjem neselektiranog otpada na lokalitetu „Livade“ stvoreno je smetlište koje je zauzelo prostor od oko 574.000 m² i predstavljalo je potencijalno opasnog zagađivača vazduha, podzemnih voda i zemljišta.

Shvatajući značaj ovog ekološkog problema nekadašnje Javno komunalno preduzeće je krajem 2001.god. započelo sa aktivnostima na njegovom rješavanju, u čemu je dobilo punu podršku od strane rukovodstva Opštine Podgorica.

Ideja je bila da se postojeće stanje na smetlištu sanira u skladu sa direktivama EU o otpadu i istovremeno izgradi savremena sanitarna deponija za potrebe budućeg odlaganja i zbrinjavanja ČKO u Podgorici. Glavnim projektom sanacije, uređenja i izgradnje deponije komunalnog otpada na lokalitetu „Livade“ planirana je fazna izgradnja sanitarne deponije sa izgradnjom šest sanitarnih kada kapaciteta od po 480.000m³. Zvanično sa izvođenjem radova na realizaciji I faze Projekta otpočelo se u februaru 2006.godine.

Kroz realizaciju I faze Projekta izgrađene su dvije sanitarne kade kapaciteta od po 480.000 m³, sa pratećim objektima, infrastrukturnim sadržajima i opremom (projekat prijemnog punkta, kamionska vaga, kada za pranje točkova, trafostanica, bunar za tehničku vodu i dr.)

Nakon izvršene predselekcije i selekcije raznih vrsta otpada koji ne pripadaju kategoriji komunalnog otpada (automobilskih olupina, guma, kućanskih aparata, građevinskog šuta i dr.), u prvoj sanitarnoj kadi zbrinuto je oko 310.000 m³ starog komunalnog otpada sa ovog lokaliteta čime je uspješno završena sanacija lokaliteta „Livade“ koji obuhvata površinu od oko 57 ha.

Sanitarna kada je građevinski objekat čije su dimenzije 100 x 200 x (-5)m.

Svaka izgrađena sanitarna kada (kao i one koje to još nisu) imaju sistem za sakupljanje procjednih voda. Procjedne vode su toksičan i opasan produkt koji nastaje usled biorazgradnje komunalnog otpada i procjeđivanja atmosferskih voda kroz slojeve komunalnog otpada. Svaka sanitarna kada, poštujući EU direktivu 31/99/EC o odlagalištima otpada mora da ispunjava stroge kriterijume pri izgradnji i prekrivanju dna sanitarne kade kako bi se ostvarila nepropusnost i zaptivenost iste. Kako izgleda prekrivanje dna sanitarne kade prikazano je na sledećoj slici:

Posledica razgradnje komunalnog otpada u sanitarnim kadama jeste i generisanje tzv. deponijskog gasa. Konkretno, deponijski gas nastaje razgradnjom organskih supstanci u komunalnom otpadu pod uticajem mikroorganizama u prisustvu kiseonika (aerobni proces) ili bez prisustva kiseonika (anaerobni proces). Prosečan sastav deponijskog gasa je 35-60% metana, 37-50% ugljen-dioksida i u manjim količinama se mogu naći ugljen-monoksid, azot, vodonik-sulfid, fluor, hlor, aromatični ugljovodonici i drugi gasovi u tragovima. Na sledećoj slici je prikazan raspad komunalnog otpada u odgovarajućem vremenskom periodu.

Na osnovu navedenog sastava deponijskog gasa, može se zaključiti da je on vrlo opasan kako po životnu sredinu i zdravlje ljudi, tako i po infrastrukturne objekte u blizini deponija, jer je metan u određenim uslovima vrlo eksplozivan. Takođe je poznato da je metan više od 20 puta štetniji za ozonski omotač kao GHG (Greenhouse Gas) gas nego ugljendioksid.

Naša zakonska obaveza je kaptacija deponijskog gasa koja predstavlja sakupljanje i sagorijevanje gasa na tzv. bakljama.

Galerija