Pogon za tretman procjednih voda

Postrojenje za prečišćavanje procjednih voda na deponiji ,,Livade’’ funkcioniše uz SBR (Sequencing Batch Reactor) tehnologiju koja se zasniva na biološkoj obradi voda uz fizičko-hemijski predtretman.

Cjelokupno postrojenje se sastoji od sljedećih tehnoloških rješenja:

  • Aerisani bazen za izjednačavanje
  • Primarni tretman sa sistemom koagulacija-flokulacija-sedimentacija
  • Biološki tretman u četiri SBR – reaktora
  • Taloženje mulja i njegova obrada
  • Filtriranje
 

Prvi korak u obradi procjednih voda je njihovo sakupljanje u bazenu za izjednačavanje.

Nakon toga, vode prolaze kroz hemijski predtretman, odnosno, vrši se koagulacija, flokulacija, sedimentacija i po potrebi pH regulacija. Svrha ovog predtretmana je priprema procjedne vode za glavnu fazu koja se odvija u SBR reaktorima.

U SBR se vrše naizmjenično procesi nitrifikacije i denitrifikacije uz pomoć aktivnog mulja, čime se uspješno uklanjaju amonijačna jedinjenja, nitrati, nitriti, a takođe se redukuje i BPK (biološka potrošnja kiseonika). SBR-om je moguće uskladiti vremenski raspored i upravljati cjelokupnim radnim ciklusom što omogućava snažan i fleksibilan sistem obrade. SBR sistemi su pogodni da prime ili manje zapremine jakih otpadnih voda ili veće zapremine slabijih otpadnih voda, čime je omogućeno prečišćavanje istih u različitim uslovima.

Nakon ovih procesa, voda dalje ide kroz sistem filtracije, i dobija se kvalitet vode koja ispunjava uslove za ispust u gradsku kanalizaciju. Višak mulja se odlaže u posebne silose, nakon čega se mulj tretira.

Kapacitet pogona je 80m3/dan uz mogućnost proširenja na 120m3/dan.

Galerija