Deponija d.o.o. bavi se poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina.

U cilju stalnog poboljšavanja kvaliteta procesa rada i zadovoljenja potreba i zahtjeva zainteresovanih strana Deponija d.o.o. je implementirala Integrisani sistem menadžmenta, o čemu svjedoče sertifikati Crnogorskog instituta za sertifikaciju i kvalitet.

Integrisani sistem menadžmenta

Integrisani sistem menadžmenta je razvijen implementacijom svih zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016 i MEST ISO (OH&S) 45001:2018 u sve procese i organizacione djelove našeg organizacionog sistema.

Usaglašavanje poslovanja organizacije sa zahtjevima standarda obezbjeđuje međunarodnu prepoznatljivost i usklađenost sa globalno prihvaćenim praksama poslovanja.

„Deponija” d.o.o. se obavezuje da će izvršavati svoju funkciju u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Politike Integrisanog sistema menadžmenta i da će ispunjavati zahtjeve i potrebe korisnika svojih usluga i zainteresovanih strana.