Odjeljenje za reciklažu komunalnog otpada

U okviru Odjeljenja za reciklažu komunalnog otpada nalazi se Regionalni reciklažni centar (RRC). Izgrađen je kao najsavremeniji sistem tretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina (kartona, papira, plastike, metala, guma i dr.). RRC je zvanično pušten u probni rad 16. avgusta 2010. godine, sa kapacitetom od 90.000 tona komunalnog otpada na godišnjem nivou.

Izgradnja savremenog RRC na deponiji „Livade“ u Podgorici, u funkciji je same sanitarne deponije, što u potpunosti korenspondira sa Strateškim master planom upravljanja otpadom na državnom nivou, što je i propisano direktivama EU iz ove oblasti.

Izgradnja ovog postrojenja doprinijela je podizanju nivoa zaštite životne sredine, a reciklažom neselektiranog komunalnog otpada smanjuje se količina otpada koje se deponuje u sanitarnim kadama i time produžava njihov vijek trajanja. Izdvajanjem sekundarnih sirovina (kartona, plastike, PET boca, metala, papira i dr.) stvorena je mogućnost njihove ekonomske valorizacije. Izgradnja reciklažnog centra čija je vrijednost 4.981.740,77€ finansirana je iz španskog FAD kredita.

Tehnološki proces rada RRC

Neselektirani komunalni otpad iz Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje, Danilovgrada i Tuzi, na deponiju „Livade“ doprema se specijalnim vozilima za te namjene. Vozila se nakon ulaska u krug deponije “Livade” upućuju na elektronsku vagu gdje se vrši mjerenje vozila sa komunalnim otpadom i identifikacija vozača i vozila. Poslije mjerenja, vozilo napušta taj prostor i upućuje se u RRC, odnosno direktno na sanitarnu kadu ukoliko RRC ne prima komunalni otpad u tom trenutku. Na prijemnom punktu RRC-a vozilo istovara neselektirani komunalni otpad. Pri povratku iz RRC ili sanitarne kade, vozilo se ponovo mjeri i izdaje mu se vagarski list.

Čitav pogon RRC je podjeljen u pet različitih zona. Svaka zona ima svoj elektro ormar preko kojih se vrši transfer signala sa pojedinih uređaja ka glavnom CPU (central processor unit) koji se nalazi u kontrolnoj kabini. Pored toga, svaka zona je zaštićena sopstvenim sigurnosnim sistemom. Ovaj sistem podrazumjeva mogućnost povlačenja (okidanja) zateznih žila koje su povezane sa uređajima za hitno isključenje (“pečurke”). Ove zatezne žile omogućavaju svakom zaposlenom da ukoliko primjete bilo koju potencijalno opasnu situaciju po ljudstvo i opremu direktno isključe rad kompletne opreme u RRC. Na sledećoj slici je prikazan raspored opreme i pomenutih 5 zona u RRC.

Preko SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistema, operator prati i reguliše rad čitavog pogona. Pogon može da radi u automatskom i ručnom režimu rada što zavisi od potreba u tom trenutku. Ručni režim rada se koristi kada se vrše neke probe opreme, remonti ili čišćenje i tada je moguće nezavisno od ostale opreme pokrenuti dio pogona.

Automatski režim rada podrazumjeva startovanje uređaja po već unaprijed isprogramiranom redosledu koji ustvari prati tehnološki tok rada pogona. Potrebno je naglasiti da se prilikom startovanja pogona najprije uključuju uređaji koji su na kraju tehnološkog niza, dok, prilikom gašenja pogona, najprije se isključuju uređaji koji su na početku tehnološkog niza.

Tehnološki proces počinje na prijemnom punktu gdje se grajferom prihvata komunalni otpad i postepeno ispušta u ulaznu transportnu traku PF-01. Čitav sadržaj nakon toga, putem sistema transportnih traka (ukupno 20 u RRC) prolazi kroz pogon.

U primarnoj sortirnoj kabini CT-01 ima osam radnih mjesta (po četiri sa svake strane transportne trake) i u njoj se vrši izdvajanje guma, kabastog otpada, tekstila, stakla i kartona.

Nakon izvršene selekcije u primarnoj sortirnoj kabini, preostali komunalni otpad se posebnom trakom transportuje do perforiranog rotacionog bubnja TROMMEL-a, gdje se odvajaju dvije faze. U unutrašnju konstrukciju TROMMEL-a ugrađeni su čelični šiljci čiji je zadatak da izvrše kvalitetno bušenje kesa, vreća i dr. Njihovim otvaranjem komunalni otpad se razdvaja na dvije faze po veličini materijala – manjim i većim od 90mm.

Komunalni otpad sa veličinom materijala manjim od 90mm nazivamo organskim i odlaze na presu PR-01 ili kontejnere, zavisno na koju varijantu se odlučimo. Napomene radi, ovaj materijal je prethodno prošao kroz permanentni magnet radi odstranjivanja željeznih komada. Bale iz prese PR-01 ili kontejnera se upućuju na sanitarnu kadu.

Komunalni otpad sa veličinom materijala većim od 90mm se transportnom trakom prebacuje u sekundarnu sortirnu kabinu CT-02 u kojoj ima deset radnih mjesta (po 5 sa svake strane pokretne trake). U njoj se vrši sortiranje i izdvajanje PET ambalaže, plastičnih kesa, raznih vrsta plastike i papira, Al limenki.

Sortiranje komunalnog otpada se vrši ručno. Izdvojeni materijali se ubacuju u odgovarajuće koševe, a dalje se pokretnom trakom transportuju do višenamjenske prese PR-03.

Ispred sortirne kabine CT-02 nalazi se sistem za automatsko usisavanje LDPE materijala (kesa) iz komunalnog otpada i njegovo odlaganja u poseban koš.

Višenamjenska presa PR-03 služi za presovanje selektiranog – izdvojenog materijala iz komunalnog otpada i to: PET boca (transparentne, plave i zelene), miješane ili MIX plastike, papira i LDPE materijala.

Na izlasku iz sortirne kabine CT-02 nalazi se elektromagnet koji izdvaja sve željezne materijale. Ovi željezni materijali kao i materijali koji su izdvojeni iz permanentnog magneta se skupljaju i presuju na presi za metal PR-02.

Sve bale od pomenutih materijala se smještaju na posebno predviđen prostor.

Galerija