Novi boksevi za metal

Društvo Deponija je ostvarilo vrijednu investiciju u pustila u eksploataciju bokseve za metal. Na ovaj način stvaraju se uslovi za selektovani smještaj materijala od željeza i aluminijuma čime će se osloboditi prostor koji je sada bio korišćen za tu namjenu i djelimično narušavao sliku urednog izgleda Deponije.
Površina 4 boksa je oko 700 m2 a investicija koja obuhvatala asfaltiranje te površine, izradu upojne jame za atmosferske padavine kao i izradu pregradnih zidova je iznosila oko 30.000 €.