Posjeta studenata MTF-a

Kao i ranijih godina, opet  smo bili domaćini studentima treće godine Metalurško-tehnološkog fakulteta, smjer zaštita životne sredine. Tradicionalna saradnja se odvija na način da se studenti upoznaju sa tehnološkim procesima u našem Društvu.

Studente je najprije sa tehnološkim procesom u Pogonu za tretman procjednih voda upoznala rukovoditeljka pogona Teodora Brajević. S obzirom na smjer, sa kojeg studenti dolaze, vjerujemo da je obilazak ovako reprezentativnog pogona bio od koristi za njihovo dalje školovanje.

Nakon toga krenulo se u obilazak Reciklažnog centra. Poslovođe Aleksandar Otović i Danko Raičević su upoznali studente sa kompletnim tehnološkim procesom od trenutka kada komunalni otpad dospjeva na prijemni punkt Reciklažnog centra pa do finalnog proizvoda odnosno bale sa ambalažnim materijalom.

Sledeća tačka u obilasku studenata je bio Hangar 1 koji se nalazi u sastavu Radne jedinice za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala. Od strane Rukovodioca ove RJ Marka Pejovića im je pojašnjeno da naše Društvo vrši otkup ambalažnog materijala i da ima saradnju sa velikim brojem pravnih lica od kojih preuzima ambalažni materijal sa ili bez nadoknade.

Društvo Deponija kao i do sada ostaje otvoreno za sve vrste saradnje sa učenicima i studentima koje imaju za cilj jačanje ekološke svijesti i pravilnog tretmana otpada.