Uređenje terena za kadu 5

„Deponija“ d.o.o. Podgorica proteklih dana realizovala je još jednu vrijednu investiciju koja se odnosi na čišćenje prostora buduće sanitarne kade 5.

Bilo je neophodno odstraniti nagomilane slojeve starog otpada sa nekadašnjeg smetlišta koje se decenijama stvaralo na lokaciji sadašnje deponije „Livade“ i raščistiti prostor za izgradnju sanitarne kade 5. Vrijednost ove investicije iznosi 229,200.00 € bez PDV-a.

Očišćeno je 58,000m3 starog otpada pri čemu je osposobljen prostor veličine 24,000m2 za buduće iskope. Sa tog prostora vršiće se iskop tzv. „prekrivke“ za kompaktirani otpad na postojećim sanitarnim kadama. Inače, pomenutu „prekrivku“ do sada smo obezbjeđivali iskopima na drugoj lokaciji unutar naše urbanističke parcele, a prednost ovih aktivnosti će se ogledati u tome da  iskopom „prekrivke“ za postojeće kade,  ujedno vršimo iskop buduće sanitarne kade 5. Na taj način obezbjeđujemo značajnu uštedu finansijskih sredstava koje bi morali uložiti u izgradnju sanitarne kade 5, a koja prema sadašnjoj procjeni iznose nekoliko stotina hiljada eura. Ovim aktivnostima stvoriće se pretpostavke da ova sredstva preusmjerimo u dalju modernizaciju mehanizacije Društva.